راز و رمز کارخانه داران بزرگ
اگر این صفحه از سایت را باز کردید حتما حداقل یک بار تاجر شدن ، کارخانه دار شدن شما را قلقلک داده است. پس با ما همراه باشید و زندگینامه بزرگان ایران را در این زمینه مطالعه کنید و از آنها الگو بگیرید .

در این قسمت از پیشران کنترل میخواهیم خاطرات جذاب برخی از کارخانه داران مشهور ایران و جهان را با هم مرور کنیم :وارنر زیمنس - موسس کارخانه زیمنس آلمان


علی خسرو شاهی - بنیانگذار کارخانه مینو

بهروز فروتن - کارخانه بهروز

گفتگو با بهروز فرورتن - کارخانه بهروز

اسدالله عسگراولادی - سلطان خشکبار ایران

روبرت بوش - موسس کارخانه بوش آلمان


احد عظیم زاده - سلطان فرش ایران